Kvalita

DM 01: POLITIKA ISR
POLITIKA KVALITY

Strategickým záměrem společnosti SELOS, s.r.o. Je poskytování takové šířky a kvality na sebe navzájem navazujících produktů v oblasti průmyslu, které zajistí trvalé a opakující se obchodní vztahy se zákazníkem.

Politika integrovaného systému řízení vychází z chápání souvislostí mezi plněním požadavků zákazníků a vlivu s tím spojených činností na životní prostředí. Management společnosti plánuje a realizuje svůj rozvoj s ohledem na minimalizaci nepříznivých vlivů své činnosti na životní prostředí. 

Pro splnění tohoto záměru se zavazujeme:
1. Trvalo zajišťovat a zvyšovat spokojenost zákazníků
2. Trvale zlepšovat efektivnost manažerského systému kvality 

K tomu se přijímají následující zásady:
– zvyšovat kvalifikaci a zajišťovat odborný růst zaměstnanců zjišťováním jejich potřeb
– vytvářet vzájemné výhodné vztahy s dodavateli založené na důvěře, korektnosti, vysoké
kvalitě poskytovaných produktů
– posilovat postavení společnosti na průmyslovém trhu etickými prostředky
– vytvářet vhodnou infrastrukturu a pracovní prostředí pro zaměstnance a zákazníky

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Při uvědomování si narůstajících problémů se životním prostředím se společnost SELOS, s.r.o. rozhodla vyhradit potřebné zdroje a vynaložit úsilí na prevenci znečištění životního prostředí.

K dosažení účinnosti rozvážného environmentálního chování společnosti s respektováním legislativních požadavků a požadavky normy ČSN EN ISO 14001: 2005 se zavazujeme k následujícímu:

1. Prevence znečišťování životního prostředí ve všech sférách činnosti naší společnosti.
2. Neustálé zlepšování systému environmentálního managementu
3. Dodržování příslušných právních a jiných požadavků

K dosažení těchto požadavků se zaměříme na:

– monitoring vznikajících ekologických aspektů
– hospodárné nakládání s kovovými odpady
– osvětu mezi zaměstnanci za účelem pravidelného rozvíjení environmentálního povědomí

POLITIKA BOZP

Neodmyslitelnou součástí kvalitního pracovního procesu ve všech činnostech prováděných ve společnosti SELOS, s.r.o. Je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dohled nad BOZP společnost chápe jako rovnocennou a nedílnou součást plánování a plnění pracovních procesů. Proto se zavazujeme: 

1. Zajistit trvale se zlepšující výkon BOZP v souladu s potřebami společnosti
2. Dodržovat příslušné legislativní a jiné požadavky 

K dosažení těchto požadavků se zaměříme na:
– osvětu mezi zaměstnanci za účelem protiúrazové prevence
– trvalé snižování rizik, ohrožení a nebezpečí
– zainteresování všech zaměstnanců na komunikaci při vyhledávání a zavádění nových pracovních postupů 

V Trenčíně dne 1.5.2013, Ing. Kamil Lipták, jednatel